ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Certification

Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ελληνομάθειας
Βήμα 1ο: Επιλογή του πτυχίου που θα δώσετε εξετάσεις από την παρακάτω λίστα & πληρωμή των διδάκτρων.
Βήμα 2ο: Μετά Συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής στο site του Υπουργείου εδώ: Πιστοποίηση ελληνομάθειας (Εδώ η Αίτηση)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Συμπληρώστε την δεύτερη αίτηση με τα εξής στοιχεία από το Βήμα 1:
• Αριθμός κατάθεσης: είναι το order number τις παραγγελία σας που σας έδωσε το σύστημα μετά την πληρωμή (Βήμα 1).
• Αιτιολογία κατάθεσης: εκεί βάζετε το Ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου.
• Ποσό κατάθεσης: βάζετε το ακριβές ποσό, π.χ. 90€
• Ημερομηνία κατάθεσης: βάζετε την ημερομηνία που έγινε η πληρωμή στο Βήμα 1.

Application to participate in the Greek language exams
Step 1: Select the degree you will take the exam for from the list below & pay the fees.
Step 2: Complete an application form on the Ministry’s website here: Πιστοποίηση ελληνομάθειας (greek-language.gr)

PLEASE NOTE:
Complete the second application with the following information from Step 1:
– Deposit number: is the order number of your order given to you by the system after payment (Step 1).
– Reason for deposit: this is where you put the examinee’s name.
– Deposit amount: you put the exact amount, e.g. 90€
– Date of deposit: the date on which the payment was made in Step 1.

Showing all 7 results

Showing all 7 results